چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ برابر با Wednesday, 24 July , 2024

بخش ها و تجهیزات تخصصی

کلیه آزمایش ها در این آزمایشگاه با سیستم های پیشرفته و اتوماتیک روز انجام می گیرد . وبه منظور حصول اطمینان و کیفیت آزمایش ها از کیت های استاندارد استفاده می شود . و با انجام برنامه های دوره ای ممیزی داخلی کنترل کیفی کلیه واحد ها مورد توجه خاص قرار می گیرد .

این آزمایشگاه به لحاظ داشتن استاندارد های علمی لازم ، طرف قرارداد با سفارت خانه کشورهای کانادا ، استرالیا و نیوزیلند می باشد.

بخش ها :

۱ – هماتولوژی ( خون شناسی )

۲ – بیوشیمی

۳ – سرولوژی

۴ – میکروبیولوژی  و  قارچ شناسی ( میکروب شناسی )

۵ – انگل شناسی ( تجزیه مدفوع از انگل و همچنین وجود خون )

۶ – تجزیه ادرار و نطفه ( اسپرم )

۷ – بیوشیمی تخصصی ( شامل : هورمون شناسی و ایمونولوژی ، روش های رادیو ایمنوای RIA و الیزا و آزمایشات فوق تخصصی مولوکولی )

۹ – سیتوپاتولوژی شامل : پاپ اسمیر – سیتولوژی مایعات مختلف بدن ، FNA و بافت شناسی ( آسیب شناسی )