سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳ برابر با Tuesday, 28 May , 2024

خدمات پاراکلینیک

خدمات پاراکلینیک به شرح زیر ارائه می گردد :

الف :

۱ – هماتولوژی ( خون شناسی )

۲ – بیوشیمی

۳ – سرولوژی

۴ – میکروبیولوژی و قارچ شناسی ( میکروب شناسی )

۵ – انگل شناسی ( تجزیه مدفوع ، تشخیص انگل و همچنین وجود خون در مدفوع )

۶ – تجزیه ادرار و نطفه ( اسپرم )

۷ – بیوشیمی تخصصی (شامل : هورمون شناسی و ایمونولوژی , روش های رادیو ایمنوای RIA و الیزا و آزمایشات فوق تخصصی مولوکولی )

ب :

سیتوپاتولوژی شامل : پاپ اسمیر ، سیتولوژی مایعات مختلف بدن ، FNA و بافت شناسی ( آسیب شناسی )